Skip to main content
Medvet BV
© 2023 - Medvet BV - Alle rechten voorbehouden

Facturatie

Medvet bv factureert tweemaal per maand. Elke factuur wordt door de opdrachtgever als aanvaard beschouwd tenzij deze binnen 21 dagen na factuurdatum een protest per aangetekend schrijven instuurt. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is het laboratorium gerechtigd tot rente aan de wettelijke interestvoet aan minstens 1% voor elke maand of gedeelte daarvan, zonder dat daartoe aanmaning vereist is. Bij gebreke aan onmiddellijke betaling kan het dossier overgemaakt worden aan een gespecialiseerde derde die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering. Deze persoon zal gemandateerd worden voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag, doch minimaal €25, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen als deze groter is.
Hebt u vragen over een factuur, gelieve dan contact op te nemen met de dienst boekhouding op het nummer 03/30 30 830 of via email naar boekhouding@aml-lab.be.